mniej kandydatów na ławników

Mniej Danych O Kandydatach Na Ławników

Projektodawca uwzględnił uwagi UODO i zweryfikował zakres danych, jaki ma być pozyskiwany o kandydatach na ławników.

Organ nadzorczy, opiniując projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia, zgłosił zastrzeżenia do załącznika zawierającego wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika. Zakwestionował zakres danych, jakie miałyby być pozyskiwane o kandydatach na ławnika. UODO podniósł, że wzgląd na określone w RODO zasady minimalizacji danych i ograniczenia celu przemawia za rezygnacją ze zbierania takich danych, jak imiona rodziców i miejsca urodzenia kandydata na ławnika. W przedstawionej opinii organ nadzorczy wskazał, że imiona rodziców uznać należy za dane osobowe osób trzecich, które pozostają z kandydatem na ławnika w stosunku stricte osobistym, i których dane osobowe nie powinny być wykorzystywane dla realizacji celu związanego z ubieganiem się o stanowisko ławnika. Poza tym niezrozumiałe jest pozyskiwanie tych danych dla (jak się wydaje) celu jednoznacznej identyfikacji osoby fizycznej w sytuacji, gdy od wielu lat na te potrzeby wykorzystywany jest numer PESEL, którego pozyskiwanie projektowane rozporządzenie przewiduje. UODO za nadmiarowe uznał również pozyskiwanie informacji o miejscu urodzenia ławnika. W związku z tym wniósł o weryfikację projektowanego wzoru karty zgłoszenia kandydata na ławnika i usunięcie z jego treści kwestionowanych danych. Zgłoszone uwagi zostały przez projektodawcę uwzględnione w całości.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *