Plan działań w sytuacjach szczególnych zagrożeń

Oferujemy przygotowanie Planu działań przedsiębiorców telekomunikacyjnych w sytuacjach szczególnych zagrożeń 

 Plan działań przedsiębiorców telekomunikacyjnych w sytuacjach szczególnych zagrożeń jest wymagany art. 176 a ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity Dz.U. z 2019, poz. 2460 z późn.zm.) Szczegółowy zakres planu określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń (Dz.U. z 2020 r. poz. 1464). Przedsiębiorca sporządza plan dla faktycznego obszaru, na którym wykonuje działalność telekomunikacyjną (nie jest to obszar deklarowany we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, chyba że dane te są zgodne).

Zgodnie z § 3 ppkt 3 rozporządzenia, przedsiębiorca sporządza plan w terminie dwunastu miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności telekomunikacyjnej

Przedsiębiorca telekomunikacyjny powinien dokonać analizy i oceny:

 1. zagrożeń środowiskowych lub fizycznych na obszarze, na którym faktycznie wykonuje działalność telekomunikacyjną oraz ich wpływ na bezpieczeństwo i integralność wykorzystywanej infrastruktury telekomunikacyjnej i świadczonych usług, na podstawie danych udostępnionych przez właściwych terytorialnie wojewodów;
 2. bezpieczeństwa i integralności wykorzystywanej infrastruktury telekomunikacyjnej i świadczonych usług, w tym ochrony przed wystąpieniem incydentów w rozumieniu ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa5, na podstawie dostępnych informacji o zaistniałych incydentach oraz potencjalnych przyczynach ich wystąpienia;
 3. potrzeb w zakresie świadczenia, utrzymania i odtwarzania usług telekomunikacyjnych oraz dostępu telekomunikacyjnego dla uprawnionych służb.

Zakres usługi

 1. Nasza usługa obejmuje prace związane z przygotowaniem oraz stałą i okresową  aktualizacją Planu z uwzględnieniem obowiązujących wymogów prawnych oraz aktualnych wytycznych do sporządzenia przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego Planu działań w sytuacjach szczególnych zagrożeń określonych przez regulatora.  Nasza oferta dotyczy przygotowania Planu dla każdego z województw, w którym prowadzona jest działalność telekomunikacyjna. Przygotowany przez naszych specjalistów Plan będzie składał się z :

  • Części opisowej (analizy, wnioski, ustalenia i zestawienia)
  • Część graficznej (schematy, mapy, szkice).

Plan zgodnie z wytycznymi regulatora będzie zawierał:

WSTĘP
(cel sporządzenia planu, podstawę prawną, krótki opis zawartość planu)
1. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORCY I PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI TELEKOMUNIKACYJNEJ
1.1. Podstawowe dane identyfikujące przedsiębiorcę
1.2. Firma przedsiębiorcy, jej siedziba i adres, nr w RPT
1.2.1 Oznaczenie formy prawnej przedsiębiorcy
1.2.2. Oznaczenie osoby upoważnionej do kontaktowania się w imieniu przedsiębiorcy z Prezesem UKE, jej siedziba, adres lub numer telefonu
1.2.3. Imię, nazwisko, adres i numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktowania się w imieniu przedsiębiorcy w nagłym przypadku związanym z funkcjonowaniem sieci telekomunikacyjnej lub świadczeniem usługi telekomunikacyjnej
1.3. Imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów osób odpowiedzialnych za sporządzenie planu wraz z określeniem zakresu ich kompetencji
1.4. Wykaz przeprowadzonych uzgodnień wraz z potwierdzeniem ich dokonania przez organy uzgadniające plan
1.5. Ogólna charakterystyka prowadzonej działalności telekomunikacyjnej16, w tym opis faktycznego obszaru działalności, opis świadczonych usług z uwzględnieniem zakresu współpracy z podmiotami zewnętrznymi, niezbędnej do świadczenia tych usług
1.5.1 Wykaz i położenie elementów infrastruktury telekomunikacyjnej o znaczeniu kluczowym dla funkcjonowania przedsiębiorcy, wraz z opisem przewidywanych skutków ich zakłóconego działania
2. POTENCJALNE ZAGROŻENIA DLA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI TELEKOMUNIKACYJNEJ
2.1. Analiza i ocena zagrożeń środowiskowych lub fizycznych na obszarze, wykonywanej działalności telekomunikacyjnej, oraz ich wpływu na bezpieczeństwo i integralność wykorzystywanej infrastruktury telekomunikacyjnej i świadczonych usług, na podstawie danych udostępnionych przez właściwego wojewodę.17
2.2. Analiza i ocena bezpieczeństwa i integralności wykorzystywanej infrastruktury telekomunikacyjnej i świadczonych usług, w tym ochrony przed wystąpieniem incydentów w rozumieniu ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, na podstawie dostępnych informacji o zaistniałych incydentach oraz potencjalnych przyczynach ich wystąpienia18.
3. POTRZEBY WŁAŚCIWYCH PODMIOTÓW I SŁUŻB W SYTUACJACH SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻEŃ ORAZ OCENA MOŻLIWOŚCI ICH REALIZACJI
3.1. Analiza i ocena potrzeb w zakresie świadczenia, utrzymania i odtwarzania usług telekomunikacyjnych oraz dostępu telekomunikacyjnego dla:
a) podmiotów i służb wykonujących zadania w zakresie ratownictwa oraz niesienia pomocy ludności,
b) podmiotów i służb wykonujących zadania na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego,
c) podmiotów właściwych w sprawach zarządzania kryzysowego.
3.2. Ocena możliwości zapewnienia potrzeb właściwym podmiotom i służbom
4. ZASADY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA W SYTUACJACH SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻEŃ
4.1. Opis struktury organizacyjnej przedsiębiorcy właściwej w zakresie zarządzania kryzysowego, w tym wykaz stanowisk wraz z wykazem zadań w zakresie zarządzania sytuacją kryzysową po wystąpieniu naruszenia bezpieczeństwa lub integralności infrastruktury telekomunikacyjnej lub świadczonych usług, z podaniem adresów lub siedzib, numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej;
4.2. Wykaz wdrożonych procedur współpracy przedsiębiorcy w sytuacjach szczególnych zagrożeń, w szczególności dotyczących zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego, z innymi przedsiębiorcami oraz zagranicznymi operatorami telekomunikacyjnymi, w szczególności z operatorami państw sąsiadujących;
4.3. Procedura udostępniania innym przedsiębiorcom lub właściwym podmiotom i służbom urządzeń telekomunikacyjnych przedsiębiorcy, niezbędnych do przeprowadzenia akcji ratowniczych, wraz ze wskazaniem dokumentu określającego tę procedurę;
4.4. Opis wdrożonych środków technicznych i organizacyjnych oraz metod zapobiegania zagrożeniom, o których mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 175d Prawa telekomunikacyjnego19, albo wskazanie dokumentu zawierającego opis tych środków i metod, o ile został ustanowiony;
4.5. Charakterystyka asortymentowa i ilościowa rezerw przeznaczonych na utrzymanie ciągłości świadczenia usług oraz ich odtworzenia w sytuacjach szczególnych zagrożeń lub opis sposobów współpracy z dostawcami sprzętu oraz usług serwisowych i naprawczych;
4.6. Wykaz wdrożonych systemów monitorowania i zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjnej oraz świadczonych usług przed zakłóceniami i skutkami naruszenia bezpieczeństwa lub integralności lub incydentów oraz wykaz procedur działania i środków wdrażanych w sytuacjach szczególnych zagrożeń dla zabezpieczenia wykorzystywanej infrastruktury telekomunikacyjnej przedsiębiorcy;
4.7. Opis możliwości zasilania w energię elektryczną infrastruktury telekomunikacyjnej służącej utrzymaniu ciągłości świadczenia usług telekomunikacyjnych i dostarczaniu sieci telekomunikacyjnej w przypadku przerw w dostawach energii elektrycznej albo wskazanie dokumentu określającego takie możliwości;
4.8. Wykaz przedsięwzięć podejmowanych w zakresie przygotowań technicznych i organizacyjnych, w przypadku wprowadzenia ograniczeń w działalności telekomunikacyjnej przewidzianych ustawą, wraz ze wskazaniem dokumentu normującego wprowadzanie takich przedsięwzięć20;
4.9. Informacja o sporządzaniu odrębnego planu ochrony infrastruktury krytycznej w rozumieniu ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym;
4.10. Procedury współpracy z ministrem właściwym do spraw informatyzacji w zakresie sposobów wzajemnego przekazywania informacji, alarmowania i ostrzegania o sytuacji szczególnego zagrożenia, a także powiadamiania o konieczności podjęcia lub zaprzestania działań określonych
4.11. Procedury współpracy z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakresie sposobów wzajemnego przekazywania informacji, alarmowania i ostrzegania o sytuacji szczególnego zagrożenia, a także powiadamiania o konieczności podjęcia lub zaprzestania działań określonych w planie, wraz z wykazem stanowisk służbowych, właściwych w sprawach zarządzania kryzysowego, przedsiębiorcy oraz Prezesa, zawierającym informacje o zakresie kompetencji w ramach tych stanowisk oraz dane kontaktowe: adresy lub siedziby, numery telefonów i adresy poczty elektronicznej;
4.12. Procedury współpracy z Wojewodą w zakresie sposobów wzajemnego przekazywania informacji, alarmowania i ostrzegania o sytuacji szczególnego zagrożenia, a także powiadamiania o konieczności podjęcia lub zaprzestania działań określonych w planie, wraz z wykazem stanowisk służbowych, właściwych w sprawach zarządzania kryzysowego, przedsiębiorcy oraz wojewody/wojewodów, zawierającym informacje o zakresie kompetencji w ramach tych stanowisk oraz dane kontaktowe: adresy lub siedziby, numery telefonów i adresy poczty elektronicznej;
4.13. Procedury współpracy z właściwymi podmiotami i służbami, wskazanymi przez wojewodę/wojewodów, w zakresie utrzymania ciągłości, a w przypadku jej utraty – odtwarzania świadczenia usług telekomunikacyjnych i dostarczania sieci telekomunikacyjnej, z uwzględnieniem pierwszeństwa dla właściwych podmiotów i służb oraz wyniku analizy, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 321,
ZAŁĄCZNIKI:
1. Kopie pism potwierdzających uzgodnienie planu:
a. z Ministrem właściwym do spraw informatyzacji;
b. Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej;
c. Wojewodą/Wojewodami.
2. Kopie pism kierowanych do organów i służb o dane na potrzeby sporządzenia planu.
3. Kopie odpowiedzi organów i służb na pisma.
4. Inne np. schematy, szkice, mapy, wykresy itp.

Opis usługi w skrócie

Pytania dotyczące usługi

Celem naszej usługi jest przygotowanie Planu działań dla przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, oraz jego stałej aktualizacji  oraz wymaganej przez przepisy aktualizacji okresowej.  

Metodologię naszych prac oparta jest na ściśle określonych w wytycznych regulatora zasadach przygotowywania planu oraz naszych wieloletnich doświadczeniach w przygotowywaniu podobnych planów dla ponad 200 przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Prace przebiegają w kilku etapach:

 • Etap I –  przygotowanie i wysłanie pism do urzędów, z którymi należy dokonać uzgodnień
 • Etap II – zebranie niezbędnych do przygotowania planu informacji, analiza otrzymanych z urzędów odpowiedzi i pracowanie draftu planu
 • Etap III – przygotowanie ostatecznej wersji planu i przesłanie go do urzędów, które powinny otrzymać przygotowany i uzgodniony Plan.

Czas realizacji usługi zależy od możliwości czasowych naszych Klientów, czasu rozpatrywania przez urzędy zapytań o uzgodnienia procedur oraz wielkości przedsiębiorcy (ilości województw, w których prowadzona jest działalność telekomunikacyjna danego przedsiębiorcy).

Koszt usługi zależy od  wielkości przedsiębiorcy (ilości województw w których prowadzona jest działalność telekomunikacyjna) oraz rodzaju planu. Aby otrzymać szczegółową wycenę prac prosimy od kontakt telefoniczny: +48 22 280 94 88, lub mailowy: biuro@zgodnosc.pl. Można także wypełnić formularz znajdujący się na dole strony. 

Na pewno ilość województw, w których prowadzona jest działalność telekomunikacyjna przedsiębiorcy oraz kwestia czy podlega on obowiązkom przewidzianym dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym.  

Wynikiem naszych prac jest gotowy do przesłania do urzędów Plan działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń. 

Jak najbardziej. Chętnie pomożemy w zakresie stałej aktualizacji planu jak i okresowego przeprowadzenia ponownych uzgodnień z właściwymi urzędami. 

Aby otrzymać ofertę

Wypełnij poniższą ankietę 

Jednym zdaniem

Dlaczego właśnie my?

Jesteśmy zespołem specjalistów w zakresie bezpieczeństwa informacji. Naszym atutem jest praktyczna znajomość środowiska biznesowego. 

Jak realizujemy nasze projekty?

Pomagamy naszym nowym Klientom na każdym etapie usługi

Ponieważ nasi nowi Klienci nie mają specjalistycznej wiedzy staramy się na każdym etapie naszej współpracy pomagać im  dobrze zrozumieć cel naszych działań.  Poniżej opisujemy kilka typowych kroków realizowanych standardowo w przypadku nowego projektu:

Jak wygląda współpraca z Klientem?

Przez lata praktyki zrozumieliśmy, że właściwe postępowanie w relacjach z Klientami jest kluczem do sukcesu. Jeśli tym sukcesem będzie zadowolenie naszego Klienta na pewno będziemy stale rozwijać naszą firmę. Filozofia wydaje się prosta ale jednak jej realizacja nastręcza w praktyce wielu problemów. Czasami jest to pragnienie szybkiego i skutecznego osiągnięcia celu a czasami zwykłe niezrozumienie oczekiwań naszych partnerów biznesowych. Jeśli jednak będziemy współpracować na zasadzie poszanowania własnych praw i interesów zrealizujemy wspólne cele. Takie partnerskie podejście tylko w teorii jest codziennością. My jednak wzięliśmy te proste zasady na poważnie. Dzięki temu nieprzerwanie od kilkunastu lat rozwijamy naszą firmę. 

1. Poznajemy potrzeby naszych Klientów

Spotkanie wstępne lub rozmowa z osobą kontaktową wiele nam mówi o sytuacji naszego Klienta i pozwala poznać jego realne potrzeby.

2. Inwentaryzujemy problemy

Właściwe poznanie stanu faktycznego daje największą szansę na znalezienie najlepszego rozwiązania.

3. Określamy ostateczny cel naszych wspólnych działań

Jeśli nie ustalimy dokąd zmierzamy - nigdy tam nie dojdziemy. Dla nas najważniejszy jest cel jaki stawia sobie nasz Klient!

4. Planujemy prace

Plan pozwala nie tylko na sprawny przebieg projektu ale pozwala kontrolować i korygować działania na każdym etapie. Harmonogram jest także niezbędny dla naszych Klientów, których czas jest tutaj bardzo istotny.

5. Realizujemy prace

Podczas realizacji prac działamy systematycznie, zgodnie z planem i harmonogramem. Realizacja prac jest stale monitorowana przez koordynatora projektu.