Klauzula informacyjna

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest PIN Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 12a, 02-673 Warszawa (dalej Administrator), kontakt z Administratorem: korespondencyjnie pod ww. adresem siedziby lub @: daneosobowe@zgodnosc.pl.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 • Jesteś stroną umowy zawartej z Administratorem?

Jeśli jesteś stroną umowy zawartej z Administratorem lub jesteś zainteresowany jej zawarciem, dane, które przetwarzamy na Twój temat, stanowią dane kontaktowe oraz inne dane niezbędne do zawarcia i realizacji tej umowy. Dane te zostały pozyskane bezpośrednio od Ciebie.

Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu:

 1. zawarcia i wykonania umowy,
 2. realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze, w tym prowadzenia rachunkowości Administratora,
 3. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na zapewnieniu kontaktów niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy oraz bieżącej jej obsługi, udzieleniu Ci odpowiedzi na zadawane pytania, utrzymaniu kontaktów biznesowych, prowadzeniu działań marketingowych polegających na informowaniu o ofercie Administratora, jak również na ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 1. niezbędność ich przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. wypełnienie obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), polegających w szczególności na prowadzeniu rachunkowości Administratora (obowiązek ten wynika przede wszystkim z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług),
 3. prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) opisany wyżej.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do nawiązania współpracy i obsługi umowy. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała brakiem możliwości zawarcia i realizacji umowy lub udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie.

 • Reprezentujesz Klienta lub Kontrahenta Administratora lub występujesz w imieniu innego podmiotu?

Jeśli w kontaktach z nami reprezentujesz Klienta lub Kontrahenta Administratora lub inny podmiot (np. swojego pracodawcę, zleceniodawcę lub kontrahenta), dane, które przetwarzamy na Twój temat, stanowią dane kontaktowe, związane z Twoją funkcją lub relacją z podmiotem, w imieniu którego występujesz. Dane te pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie lub otrzymaliśmy je od tego podmiotu.

Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu:

 1. realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze, w tym prowadzenia rachunkowości Administratora,
 2. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na nawiązaniu i realizacji współpracy z podmiotem, w imieniu którego występujesz, jak również obsługi i realizacji podejmowanych przez Ciebie czynności, udzieleniu Ci odpowiedzi na zadawane pytania, utrzymaniu kontaktów biznesowych, prowadzeniu działań marketingowych polegających na informowaniu o ofercie Administratora, jak również na ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 1. wypełnienie obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), polegających w szczególności na prowadzeniu rachunkowości Administratora (obowiązek ten wynika przede wszystkim z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług),
 2. prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) opisany wyżej.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji współpracy z podmiotem, który reprezentujesz. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała brakiem możliwości utrzymania kontaktów niezbędnych do realizacji umowy lub udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie.

 • Przetwarzamy Twoje dane na polecenie innego podmiotu (np. naszego Klienta)?

Zdarza się, że przetwarzamy dane osobowe na polecenie zewnętrznych podmiotów, które pozostają administratorami danych osobowych. Działamy w takim przypadku jako podmiot przetwarzający dane nam powierzone w związku ze świadczeniem przez nas usług na rzecz administratora danych (np. prowadzenia szkoleń). Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych w takim przypadku uzyskasz od podmiotu, który powierza nam dane osobowe do przetwarzania.

Przetwarzanie danych osobowych na zlecenie takiego podmiotu odbywa się w oparciu o zawartą z nim umowę. Umowa taka określa nasze obowiązki związane z przetwarzaniem danych, w tym zobowiązuje nas, by przetwarzanie danych odbywało się w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych jest upoważniony personel Administratora oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (w szczególności firmy świadczące usługi IT i wsparcia technicznego, współpracujące kancelarie prawne, firmy księgowe, poczta, kurierzy, banki i inne podmioty wykonujące usługi na rzecz Administratora), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Podmioty te będą miały dostęp do Twoich danych tylko i wyłącznie w celu realizacji swoich zadań i w zakresie do tego niezbędnym.

Dostęp do Twoich danych mogą mieć również uprawnione do tego organy państwowe, w szczególności urzędy skarbowe.

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji i rozliczenia współpracy, a także do upływu okresów wynikających z odpowiednich przepisów prawa, tj. do upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z dokumentacją rachunkową, co może być w stosownych wypadkach przedłużone o okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.

Prawa przysługujące Ci w związku z RODO

Przysługuje Ci prawo do:

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 2. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – przysługuje Ci prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. W przypadku, gdy prawnie uzasadniony interes polega na prowadzeniu działań marketingu bezpośredniego – masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Cię danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, bez konieczności uzasadniania swojej decyzji;
 3. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na marketingu bezpośrednim – przysługuje Ci prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 4. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przysługuje Ci również prawo do cofnięcia wyrażonych zgód na przetwarzanie danych osobowych lub na otrzymywanie od nas informacji (np. treści marketingowych) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania lub wysyłki informacji dokonanych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Wniosek o realizację przysługujących Ci praw można złożyć na dane kontaktowe Administratora podane na wstępie.

Wykorzystanie danych osobowych do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

Data ostatniej aktualizacji: 16.03.2021 r.