udostępnianie danych

Udostępniane Danych Osobowych Przedstawicielowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Uczestniczącemu W Pracach Zespołu Ds. Opracowania IPET

Nie ma potrzeby uzyskiwania zgody rodziców na udostępnienie danych osobowych ucznia pracownikowi poradni psychologiczno-pedagogicznej biorącemu udziału w pracach zespołu ds. opracowania indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET), gdyż podstawą tego udostępnienia są przepisy prawa.

Zgodnie z § 6 ust. 8 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym do kompetencji dyrektora szkoły należy wnioskowanie o udział w posiedzeniach zespołu ds. opracowania IPET m.in. przedstawiciela poradni psychologiczno-pedagogicznej. Stosownie do § 6 ust. 9 tego rozporządzenia zespół, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności programu oraz, w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu. Okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i modyfikacji programu dokonuje się, w zależności od potrzeb, we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną, a także — za zgodą rodziców ucznia — z innymi podmiotami. Zatem nie ma potrzeby uzyskiwania zgody rodziców na udostępnienie danych osobowych ucznia przedstawicielowi poradni psychologiczno-pedagogicznej biorącemu udział w pracach tego zespołu, gdyż podstawą tego udostępnienia są powyższe przepisy prawa. Jednocześnie warto przypomnieć, że obszerny materiał dotyczący podstaw przetwarzania danych osobowych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne jest dostępny na stronie internetowej UODO („Jaka jest podstawa do przetwarzania przez poradnie psychologiczne szczególnych kategorii danych?”). Z kolei w Newsletterze UODO dla IOD ze stycznia br. (nr 1/2022) w tekście pt. „Będzie właściwa podstawa przetwarzania danych osobowych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych” informowaliśmy o zmianach w przepisach dotyczących poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *