zalecenia pracy z uczniem

Zalecenia Dotyczące Pracy Z Uczniem Nie Do Dziennika Lekcyjnego

W obecnym stanie prawnym brak jest podstaw, by w dzienniku lekcyjnym zamieszczać informacje o zaleceniu pracy z uczniem wynikającym z orzeczenia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Informacje o uczniu dotyczące kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno wychowawczych lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej powinny być zamieszczane w indywidualnej teczce ucznia.

Zakres danych zamieszczanych w dzienniku lekcyjnym został szczegółowo określony w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (§ 8). Jednocześnie rozporządzenie to stanowi (§ 19), że „Przedszkole, szkoła i placówka gromadzi, w indywidualnej teczce, dla każdego dziecka, ucznia, uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, słuchacza lub wychowanka objętego odpowiednio kształceniem specjalnym, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi lub pomocą psychologiczną dokumentację badań i czynności uzupełniających prowadzonych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę, doradcę zawodowego, terapeutę pedagogicznego, lekarza oraz innego specjalistę, a także indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oraz indywidualne programy zajęć, o których mowa w § 12 ust. 2 i 3”. Brak jest więc podstaw, aby w dzienniku lekcyjnym zamieszczać informacje o zaleceniu pracy z uczniem wynikającym z orzeczenia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Jednocześnie szkoła, podobnie jak każdy administrator, powinna dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą. Przede wszystkim jest obowiązana zapewnić, aby przetwarzane przez nią dane osobowe były merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane (zgodnie z zasadami ograniczenia celu i minimalizacji określonymi w art. 5 RODO). Jest też zobowiązana do zapewnienia, by były prawidłowo zabezpieczone i nieudostępniane osobom do tego nieuprawnionym.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *